top of page

Paroles "Anzur"

Remerciements à  Yasmine Taleb pour les transcriptions..

Yasmine Taleb est professeur de berbère à l'association Timlilit à Champigny

Sliɣ i uslilew

Sliɣ s lferḥ-is

Jbiɣ-d idurar ;  jbiɣ-d idurar

Wi ilan lḥara 

Anda yeɛmer wurar ; anda yeɛmer wurar

D lḥara n gma

D netta iwumi tezwar ; iwumi tezwar

A tizizwa izedɣen aɣras ; izedɣen aɣras

Ruḥemt ɣer yemma ad d-tas ; ɣer yemma ad d-tas

Ass-a d tameɣra n umenzu n tasa-s ; n umenzu n tasa-s

Yyaw a xwali-s, a lehl n yemma-s ; a lehl n yemma-s

Yyaw a ɛmum-is, a lehl n baba-s ; a lehl n baba-s

Ad yewwet lḥenni yizem aɣilas ; yizem aɣilas

Ulamma ɣennaɣ, ur ɛyiɣ ara ; ur ɛyiɣ ara

Ulamma ceḍḥeɣ, ur ṛwiɣ ara ; ur ṛwiɣ ara

D tameɣra n gma, d amenzu n lḥara, d win ay nesɛa

A lala ulala a lɛelğ n lɣurfa ; a lɛelğ n lɣurfa

Nnuda fell-am almi i kem-nufa ; almi kem-nufa 

Nesteqsa lğiran, nnan zzin d ḍrafa ; zzin d ḍrafa

Sliɣ i ttliliw taguni n ṭṭhur ; taguni n ṭṭhur

Wi ilan lḥara yebnan s lyajuṛ ; yebnan s lyajuṛ

D lḥara n gma

Ay a lbaz aḥṛuṛ ; ay a lbaz aḥṛuṛ

Sliɣ i uslilew taguni n ṣṣbeḥ ; taguni n ṣṣbeḥ

Wi ilan lḥara ldint lemfateḥ ; ldint lemfateḥ 

D lḥara n gma ay itri n ṣṣbeḥ ; ay itri n ṣṣbeḥ

Sliɣ i ttliliw taguni n ṣṣbeḥ ; taguni n ṣṣbeḥ

Wi ilan lḥara ldint lemfateḥ ; ldint lemfateḥ 

D lḥara n gma ay itri n ṣṣbeḥ ; ay itri n ṣṣbeḥ 

D lḥara n gma ay itri n ṣṣbeḥ

Lemluk

Awi-d agertil, ternuḍ-d lmeṣbeḥ

Awi-d agertil, ternuḍ-d lmeṣbeḥ 

Ad d-zzint lemluk ɣef yitri n ṣṣbeḥ

Awi-d agertil, ternuḍ-d tasumta

Awi-d agertil, ternuḍ-d tasumta

Ad d-zzint lemluk ɣef lḥerz n lfeṭṭa

Awi-d agertil, ternuḍ-d asaru

Awi-d agertil, ternuḍ-d asaru

Ad d-zzint lemluk ɣef lqedd n usaru

Awi-d agertil, ternuḍ-d lḥenni

Awi-d agertil, ternuḍ-d lḥenni

Ad d-zzint lemluk ad ṣellint ɣef Nnbi

A sidi yesli, a ṛṛemman yewwan

Nejren tiregwa, rran-asent aman

A sidi yesli, a ṛṛemman yewwan

Nejren tiregwa, rran-asent aman

Zzin taqbaylit, zwaren yimawlan

A sidi yesli a ṛṛemman amgud

Nejren tiregwa rnan-asent lesdud

Zzin taqbaylit, zwaren-as lejdud

Lḥenni 

Awi-d afus-ik

A bu-txatemt n lğamus

Taqendurt telsiḍ 

Isura ɛewğen yeffus

Keččini ay isli

Leɛyun n lbaz amekyus

 

Awi-d afus-ik

A bu-txatemt n lfeṭṭa

Taqendurt telsiḍ

Isura ɛewğen mxalfa

Keččini ay isli

Leɛyun n lbaz n ṣṣyada

 

Awi-d afus-ik

Ad as-newwet lḥenni

Taqendurt telsiḍ 

Isura ɛewğen ɣef yiri

Keččini ay isli 

Leɛyun n lbaz lɛali

 

Seḥluli lḥenni tura 

Seḥluli lḥenni tura

Awi-d abuqal 

Ad d-nawi aman deg tala

Ad as-newwet lḥenni

I lmesk ajdid n tḥuna

Ad as-newwet lḥenni 

I lmesk ajdid n tḥuna

 

Seḥluli lḥenni ad yeqqen

Seḥluli lḥenni ad yeqqen

Awi-d abuqal 

Ad d-nawi aman ijdiden

Ad as-newwet lḥenni

I lmesk ajdid yennersen

I lmesk ajdid yennersen

 

A taculliṭ n lḥenni 

Yewwet waḍu tefruri 

A taculliṭ n lḥenni 

Yewwet waḍu tefruri 

Tin yuɣen argaz lɛali

Uma tesra i lwali

Tin yuɣen argaz lɛali

Uma tesra i lwali

 

Aqerruy n umagraman 

Yegman deg waman 

Aqerruy n umagraman 

Yemɣan deg waman 

Tin yuɣen argaz lɛali 

Uma tesra i yimawlan 

Tin yuɣen argaz lɛali

Uma tesra i yimawlan 

Lferḥ

  

Ad k-id-cekreɣ ay axxam bu-sin yemnaṛen

Bab-ik d lqayed Σmer yesrehben imnayen

A yisli sserğ uɛudiw tezwireḍ ay izem

Wexxert ay at-wurar ad awen-qqleɣ d aḍu

Nettaggad ḥed ad t-neɛfes anda i aɣ-ideɛɛu

Ad k-id-cekreɣ ay isli a lqedd n usaru

Dacu i k-yuɣen ay iḍ-ayi s ubaḥri d tagut

Tin iwumi nniɣ ɛeddi ad tɣenniḍ

Ad tɛeddi deg tewwurt

Tettɣenni llal n tmeɣra

Tewwi-d tasekkurt 

Alala ulala a ccac ttabani

Ti ulac win iḥercen am wuccen , ileḥḥu i tziri

Urar yecbeḥ s lbarud, lewğeh n yilemẓi

Alala ulala a ccac bu-tneqqiṭ

Ti ulac win iḥercen am wuccen

Yetteddun deg yiḍ

Urar yecbeḥ s lbarud, lewğeh ubeckiḍ

Win yebɣan a syadi, ay arrac

Iṣubb ɣer lmelk-is

Anwa ara yaf dinn-a 

D isli, d lbaz ay ukyis

D uzzal mačči d lemɛira

Tezwar i jeddi-s

Ixef-iw 

Llah llah amek ara sgeɣ i cciṭan 

Anda ddiɣ, yenna ad dduɣ

Yessaxrab-iyi di tẓallit

ṬṬaɛa n Ṛebbi ad tt-ttuɣ

Llah llah ay ixef-iw, ixef n uzger 

Ad ak-ḥkuɣ leɣbayen truḍ

Leɣbayen d tid n uẓẓekka 

S ugelzim neğğren leḥyuḍ

Lla llah ay ixef yennumen lɛezza

Ad k-yečč wakal, ad terkuḍ

Lla llah ay ixef yennumen lɛezza

Ad k-yečč wakal, ad terkuḍ

Bab n uḥriq

Tekkat lgerra 

Tekkat ɣef uẓebbuj 

A bab n uḥriq 

Leɛyun n uferruğ

 

 

Tekkat lgerra 

Tekkat ɣef yinujal 

A bab n uḥriq 

Lqehwa deg ufenğal

 

 

Tekkat lgerra 

Tekkat ɣef yidurar

A bab n uḥriq 

Ṣṣaba deg unnar 

 

 

Tekkat lgerra 

Tekkat ɣef tzemmurt

A bab n uḥriq 

A mmi-s n tsekkurt

 

Ass-a d itelli iṭij ur yelli

Ini-as i mm-leɛyun ad theyyi imekli

A bab n uḥriq Ṛebbi ad iɛiwen 

Imekli yewğed, seksu i yiwiziwen

 

A bab n uḥriq ay adewwadi

Llebsa n lqeṭṭ, ddheb ɣef yiri 

Ay azrar n ssxab, yesnen ciṭani

 

A bab n uḥriq izimer akessas 

Tajmaɛt ur tekkiḍ

Teqqim d tamessast 

 

A bab n uḥriq 

Yaɛṭik ṣṣeḥḥa 

Adruɛ n yizem

A mmi-s n tsedda

 

 

A bab n uḥriq 

Yaɛṭik ṣṣeḥḥa 

Adruɛ n yizem

A mmi-s n tsedda

Isli

Ad ṣelliɣ ɣef Nnbi

Fell-as ay nerbeḥ

Ṛebbi ad aɣ-ihenni

Ikemme-aɣ lferḥ

Keččini ay isli

Ay itri n ṣṣbeḥ

 

Ad ṣelliɣ ɣef Nnbi 

Fell-as nbeddu

A Crif Lhacmi 

Gef win yerna lḥemdu

Keččini ay isli 

A rric n ubandu

 

Anwa wa ɣef tewwurt 

Bu-txatemt n ddheb 

D bab n leqraya n settin ḥizeb

Ldit-aɣ tawwurt 

Fiḥel ma neɛtteb

 

A sidi yesli 

A ccetla izerɛen aḥriq

Win i k-iɣuccen

Ur yeẓri i yettferriq

Win i k-iɛuzzen

Ad k-yaf i teswiet n ṭṭiq

 

A sidi yesli 

Ay ajeğğig mellulen 

Gemrent-d tzizwa 

Deg udrar ay Llulen

Ad k-yeḥyu, yeḥrez-ik

A win i d-yeldin allen 

 

Axir llaya

Aql-in umalu tili 

Ilul-d wayyur 

Tencer tziri 

Win iwumi ferḥeɣ

Yas-d, yerri-iyi

 

Axir llaya

Aql-in umalu i ṭṭlam 

Ilul-d wayyur 

Tebɛen-d yetran

Win iwumi ferḥeɣ 

Yas-d, ɣer uxxam

 

Ddmeɣ-d lmeṣbeḥ

S ufus ayeffus 

Wi ilan lḥara 

Ana ğğuğğgent leɣrus

D lḥara n yesli 

leɛyun n lbaz amekyus

Zzher-iw 

Aql-i am uḥemmal 

Tabluzt d userwal 

Lmeḥna tecfa fell-i 

Sfina tetteddu s leḥwal

Nekk tin-iw tmal

Yerẓa-t ujgu n ṣṣari

Zzher-iw ɛunaɣ-t imal

Wwin-t imejhal 

Ṣṣefreɣ-as yerwel fell-i

Ass-nni mi mmugren tafsut

Argaz, tameṭṭut

Lqum irebḥen fell-as 

Ḥedd yekseb tasekkurt

Yettseyyib di tmurt

Yettarra ṣṣaba kul aseggas 

Mačči am nekk 

Zzher-iw yeṭṭes 

Ṣṣber a yul-iw 

I yuran ad iɛeddi

Ha-tt-a tusa-iyi-d tebrat

Sɣur Sidi Ṛebbi 

Yewwi-iyi-itt-id qessam lerzaq

Iluḥ-iyi-tt-id ɣer yirebbi

Ṣṣber ay ul-iw 

I yuran ad ieɛddi 

Anẓur 

Mennaɣ a wi ruḥen iẓur tamurt n Ṛbiɛa

Tamurt n baba d yemma

Arraw-is d lkurama 

Mennaɣ a wi ruḥen iẓur tamurt n Ṛbiɛa

Tamurt n baba d yemma

Arraw-is d lkurama 

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi

Ay aḥni deg-k ay nerğa 

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi

Ay aḥni deg-k ay nerğa 

 

A Sidi Bqas n udrar

A lewlid n Yimaẓiten 

A ṣṣellaḥ yiwen yiwen

Lmerṣa-nwen d Ṛbiɛa

A Sidi Bqas n udrar

A lewlid n Yimaẓiten

A ṣṣellaḥ yiwen yiwen

Lmerṣa-nwen d Ṛbiɛa

 

Win yabɣan ad ileqqem                                  

Ṣṣbeḥ n letnayen ad ibekkeṛ

Ger udrar n Yimaẓiten

Bu-tḥanut seddaw n lebḥer

Win yabɣan ad ileqqem

Ṣṣbeḥ n letnayen ad ibekkeṛ

Ger udrar n Yimaẓiten

Bu-tḥanut seddaw n lebḥer

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi 

Ay Aḥnin buh ay neṣber

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi 

 

Ay Aḥnin buh ay neṣber

A Sidi Bqas n udrar

Ad nesteqci ɣef ccejra

Aẓar yettabaɛ akal

Tamurt tesɛa lbaraka 

A Sidi Bqas n udrar

Ad nesteqci ɣef ccejra

Aẓar yettabaɛ akal

Tamurt tesɛa lbaraka 

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi 

Ay Aḥnin deg-k ay nerğa 

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi 

Ay Aḥnin deg-k ay nerğa

 

A Sidi Bqas n udrar 

A win ziḍen am wudi 

Win yebɣan ad t-id-iẓur 

Abrid n tezrut yuli 

A Sidi Bqas n udrar 

A win ziḍen am wudi 

Win yebɣan ad t-id-iẓur 

Abrid n tezrut yuli 

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi 

Ay Aḥnin iḥnin fell-i

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi 

Ay Aḥnin iḥnin fell-i

 

A Sidi Bqas n udrar 

A win ziḍen am ttmeṛ

Win yebɣan ad t-id-iẓur 

Abrid n tezrut yenğer

A Sidi Bqas n udrar 

A win ziḍen am ttmeṛ

Win yebɣan ad t-id-iẓur 

Abrid n tezrut yenğer

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi 

Ay Aḥnin buh ay neṣber

Ha-tt-ay-n ɣur-k a Ṛebbi 

Ay Aḥnin iḥnin buh ay neṣber

Muḥend U Lḥusin

A ccix Muḥend U Lḥusin

Ay ajeğğig n umecmac

Tteṣbiḥ deg ufus-ines 

Yessaru deg-s am leryac 

Taẓallit d Nnbi lwaḥid 

Tzeggir-it ɣer lefrac

 

A ccix Muḥend U Lḥusin

Ay ajeğğig n yilili

Tteṣbiḥ deg ufus-ines 

Yessaru deg-s i tili 

Taẓallit d Nnbi lwaḥid 

Tzeggir-it ɣer laɛli 

 

A ccix Muḥend U Lḥusin

Ay ajeğğig n uteffaḥ

Tteṣbiḥ deg ufus-ines 

Yessaru deg-s am leryaḥ

Taẓallit d Nnbi lwaḥid 

Tzeggir-it ɣer umraḥ

 

A ccix Muḥend U Lḥusin

Ay ajeğğig n yifires

Tteṣbiḥ deg ufus-ines 

D lmuḥal ieɛyyu deg-s 

win ur ttneẓẓul di ddunit

Di laxeṛt ad yendem fell-as

 

 

A ccix Muḥend U Lḥusin

Axelxal aqelɛawi

Iruḥ ɣer tala ad d-yaɣ luḍu

Yufa d ddheb sari

A tala efk-aɣ-d aman 

Ddunit-a d lfani 

 

A ccix Muḥend U Lḥusin

Ay itbir ɣef tẓerbit

Iweṣṣa ɣer lexwan-is 

A lumma telha tẓallit

Win ur tt-neẓẓul di ddunit

Di laxaṛt ad tetɛeb terwiḥt

 

A Ṛebbi tgeḍ i wul-iw 

Am tala yebna uṛumi

Swadda serrun waman

Suffel-a kessent wulli 

Wi bɣan lğennet ad tt-ikcem 

Isew qeḍran d yilili 

 

A lexwan, tixuniyin 

Tanafa yeqqimen i yiḍ 

Kkret ad d-nẓur ccix

Yusa-d lexbar d amuḍin 

A lexwan, tixuniyin 

Tanafa yeqqimen i yiḍ 

Kkret ad d-nẓur ccix

Yusa-d lexbar d amuḍin 

bottom of page